Preview

Известия вузов. Цветная металлургия

Расширенный поиск

СКОРОСТНОЙ ЭФФЕКТ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЧАСТОТЫ ЦИКЛИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЧИСТЫХ МЕТАЛЛОВ

https://doi.org/10.17073/0021-3438-2015-5-46-52

Полный текст:

Аннотация

Изложены результаты исследований повреждаемости поверхности чистых металлов, полученные при усталостных испытаниях. Определен характер скоростной зависимости сопротивления циклической деформации металлов при изменении частоты циклов нагружения, гомологической температуры и энергии дефекта упаковки.

Об авторах

В. В. Мыльников
Нижегородский государственный технический университет (НГТУ) им. Р.Е. Алексеева
Россия

канд. техн. наук, доцент кафедры материаловедения и технологии новых материалов НГТУ (603022, г. Н. Новгород, ул. Минина, 24).Д. И. Шетулов
Нижегородский государственный технический университет (НГТУ) им. Р.Е. Алексеева
Россия
докт. техн. наук, профессор той же кафедры


Е. А. Чернышов
Нижегородский государственный технический университет (НГТУ) им. Р.Е. Алексеева
Россия
докт. техн. наук, профессор кафедры теплофизики, автоматизации и экологии печей НГТУ


Список литературы

1. Mak-Ivili A.J. Analiz avariynyh razrysheniy [Analysis for accidental damage]. Transl. E.M. Lazarev, I.Y. Shkadina. Ed. L.R. Botvina. Moscow: Technosfera, 2010.

2. Romaniv O.N., Yaremy S.Ya., Nikiforchin G.N. Mehanika razrysheniya i prochnoct’ materialov: Spravochnoe posobie. Vol. 4. Ustalost’ i tsiklicheskaya treshchinostoikost’kon stryktsionnyh materialov [Fracture mechanics and strength of materials. Vol. 4. Fatigue and cyclic crack resistance of structural materials]. Ed. V.V. Panasyk. Kiev: Naykova Dymka, 1990.

3. Ivanova V.S., Shanyavskiy A.A. Kolichestvennaya fraktografiya. Ustalostnoe razrushenie [Quantitative fractography. Fatigue failure]. Moscow: Metallurgiya, 1988.

4. Terent’ev V.F. Ustalostnaya prochnost’ metallov i splavov [The fatigue strength of metals and alloys]. Moscow: Intermet Inzhiniring, 2002.

5. Myl’nikov V.V., Chernyshov E.A., Shetulov D.I. Prognozirovanie tsiklicheskoy prochnosti i dolgovechnosti konstruktsionnyh materialov [Prediction of fatigue strength and durability of structural materials]. Moscow: Izd-vo «Sputnik+», 2013.

6. Sokolov L.D., Skudnov V.A., Solenov V.M. Mehanicheskie svoistva redkih metallov [Mechanical properties of rare metals]. Moscow: Metallurgiya, 1972.

7. Gottshtain G. Fiziko-himicheskie osnovy materialovedeniya [Physical and chemical bases of materials]. Transl. K.N. Zolotova, D.O. Charkin. Ed. V.P. Zlomanov. Moscow: BINOM. Laboratoriya znany, 2011.

8. Kol’tsyn U.I., Mel’nikov B.E., Hibnik T.A., Prohorov A.A. Vliyanie chastoty i nagryzki na volnovye deformatsionnye processy pri mnogotsiklovoy ustalosti [The influence of frequency and load on the wave deformation processes in highcycle fatigue]. Vestnik Samarskogo Gos. Aerokosmicheskogo universiteta. 2009. No. 3(19). P. 274—282.

9. Myl’nikov V.V., Shetulov D.I., Pronin A.I., Chernyshov E.A. Prognozirovanie prochnosti i dolgovechnosti materialov detaley mashin i konstruktsiy s uchetom chastotyi ciklicheskogo nagryzheniya [Prediction of strength and durability of machine parts and materials designs, taking into account the frequency of cyclic loading]. Izvestiya vyzov. Chernaya metallurgiya. 2012. No. 9. P. 32—37.

10. Myl’nikov V.V., Chernyshov E.A., Shetulov D.I. Svyaz’ parametrov soprotivleniya ustalosti ryada konstruktsionnyh materialov s izmeneniem chastoty tsiklicheskogo nagruzheniya [Communication parameters of the fatigue resistance of a number of construction materials with changing frequency cyclic loading]. Zagotovitel’nye proizvodstva v mashinostroenii. 2012. No. 7. P. 41—45.

11. Myl’nikov V.V., Shetulov D.I., Chernyshov E.A. Variation in faktors of fatigue resistance for some pure metals as a function of the freguensy of loading sycles. Russ. J. Non-Ferr. Met. 2010. Vol. 51. No. 3. Р. 237—242.

12. Myl’nikov V.V., Shetulov D.I., Chernyshov E.A. Investigation into the Surface Damage of Pure Metals Allowing for the Cyclic Loading Frequency. Russ. J. Non-Ferr. Met. 2013. Vol. 54. No. 3. Р. 229—233.


Для цитирования:


Мыльников В.В., Шетулов Д.И., Чернышов Е.А. СКОРОСТНОЙ ЭФФЕКТ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЧАСТОТЫ ЦИКЛИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЧИСТЫХ МЕТАЛЛОВ. Известия вузов. Цветная металлургия. 2015;(5):46-52. https://doi.org/10.17073/0021-3438-2015-5-46-52

For citation:


Myl’nikov V.V., Shetulov D.I., Chernyshov E.A. Speed effect upon varying the cyclic loading frequency for certain pure metals. Izvestiya Vuzov. Tsvetnaya Metallurgiya (Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy). 2015;(5):46-52. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/0021-3438-2015-5-46-52

Просмотров: 379


ISSN 0021-3438 (Print)
ISSN 2412-8783 (Online)